BÖLÜM HAKKINDA


AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans programı çerçevesinde, yaklaşık 400 yıl Akdeniz ve Akdeniz bağlantılı denizlerde söz sahibi olmuş, Akdeniz çevresindeki devlet ve milletlerle karışmış ve kaynaşmış olan Osmanlıların, Akdeniz’deki faaliyetleri, egemenlik politikaları, gerçekleştirdikleri deniz ticareti, deniz ulaşımı ve diğer devletlerle ilişkileri konusunda akademik çalışmalar yapılması öngörülmektedir.

Akdeniz’in parçası olarak tanımlanan Ege Denizi ve adalar da, bilimsel çalışmalar açısından aynı önemi taşımaktadır. Üstlendikleri önemli rolleri dikkate almak suretiyle Ege adalarındaki siyasî, idarî, askerî ve ticarî gelişmelerin yanı sıra, Ege Denizi’nde tarihî süreç içerisinde oluşan deniz hukuku gibi konuların araştırılması verimli ve yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Bu program, Akdeniz Dünyasındaki devletler arası ilişkilere, ticarî gelişmelere ve deniz hukuku tarihinin oluşumuna yönelik çok farklı alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede sadece Tarih değil İktisat, Sosyoloji, Coğrafya, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk gibi Anabilim dallarına da katkıda bulunabilecek Akdeniz Dünyası Tarihi çalışmalarına başlanmıştır.

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. İdris BOSTAN başkanlığında yürütülmektedir.

Seminer 2 - Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu


Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu kimdir?


1952 yılında Edremit’te doğdu. Orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1989 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 1986 yılında Doçent ve 1993 yılında Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.’de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.
Çok sayıda ilmi makale ve tebliği yanında İslam İktisadına Giriş, İktisat Tarihi: Toplu Makaleler, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Türk İktisat Tarihi ve İslam ve Ekonomik Hayat başlıklı kitapları yayınlandı.

İktisat Tarihi Üzerine (metnin bir bölümü)

Somut iktisatta yapılması gereken olaylardan hareket etmektir. Olayların deposu da tarihtir. Bu görüş 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. İşte iktisat tarihi, Batı'da, böyle bir tarih geleneğinden kaynaklanarak, sanayi devriminin belli bir safhasında yoğunlaşan soyut iktisat çalışmalarına tepki olarak doğmuştur. Gerçekten Ricardo tarafından soyut ve tümdengelimci hale getirilen iktisat teorisine karşı Alman Tarihçi Okulu, "iktisat teorisi gerçeklere dayanmazsa bir ütopya olmaktan ileri gidemez" gerekçesiyle "teori daima tarihten hadise ve örneklerle desteklenmelidir" tezini savunuyordu. İktisat tarihinin doğuşu tarihçi okula çok şey borçludur. Bu okul klasik iktisat okuluna bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Klasik okul iktisadi davranış kurallarının fizik kanunları gibi evrensel olduğunu iddia ederken tarihçi okul toplumun gelişme düzeyine göre farklılık göstereceğine değinmiştir. Klasikler tümdengelim; tarihçi okul ise tümevarım metodunu esas almıştır. Alman iktisat tarihçileri dünyada o kadar etkili olmuşlardır ki İngilizler onların öğrencisi konumundadır.